Ετήσιες Εκθέσεις
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσιες Εκθέσεις  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της, η Αρχή ετοιμάζει Ετήσια Έκθεση, η οποία

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της, η Αρχή ετοιμάζει Ετήσια Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τους ελεγμένους από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας λογαριασμούς της, που ετοιμάζονται μετά το τέλος του εκάστοτε οικονομικού έτους, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων για το ίδιο έτος. Στη συνέχεια υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και μεταγενέστερα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί και η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

Σχετικά Έγγραφα