727η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (8/2023) 13 Ιουνίου 2023
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2023

727η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (8/2023) 13 Ιουνίου 2023  

Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού 26/2022.

Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού 26/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως το αρμόδιο όργανο για ανάθεση της σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ, μελέτησε την Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ), συμφώνησε με τις αποφάσεις της και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα Advanced Quality Services Ltd για το συνολικό ποσό των €48.890, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. (Αρ. Απόφασης: 30/2023)