732η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (13/2023) 17 Οκτωβρίου 2023
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2023

732η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (13/2023) 17 Οκτωβρίου 2023  

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία» - Αριθμός Διαγωνισμού 16/2023

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία» - Αριθμός Διαγωνισμού 16/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως το αρμόδιο όργανο για ανάθεση της σύμβασης για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία», μελέτησε την Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ), συμφώνησε με τις αποφάσεις της και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για:

(α) Την απόρριψη της προσφοράς με α/α 5/11 Κοινοπραξία EIMF Holdings Ltd και I.L. Grow Sustainability Consulting Ltd, λόγω της μη υποβολής της Οικονομικής Προσφοράς [Έντυπο 9 (Α – Δ)] στους σχετικούς φακέλους.

(β) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 11/11 Κοινοπραξία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EDEX – Educational Excellence Corporation Limited) και Insight Market Research (IMR) Ltd, για το Τμήμα Α για το συνολικό ποσό των €70.200,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(γ) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 11/11 Κοινοπραξία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EDEX – Educational Excellence Corporation Limited) και Insight Market Research (IMR) Ltd, για το Τμήμα Β για το συνολικό ποσό των €70.200,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(δ) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 11/11 Κοινοπραξία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EDEX – Educational Excellence Corporation Limited) και Insight Market Research (IMR) Ltd, για το Τμήμα Γ για το συνολικό ποσό των €70.200,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(ε) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 11/11 Κοινοπραξία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EDEX – Educational Excellence Corporation Limited) και Insight Market Research (IMR) Ltd, για το Τμήμα Δ για το συνολικό ποσό των €76.140,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.
 

(Αρ. Απόφασης: 81/2023)