733η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14/2023) 3 Νοεμβρίου 2023
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2023

733η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14/2023) 3 Νοεμβρίου 2023  

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας - Αριθμός Διαγωνισμού 12/2023

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας - Αριθμός Διαγωνισμού 12/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως το αρμόδιο όργανο για ανάθεση της σύμβασης για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, μελέτησε την Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ), συμφώνησε με τις αποφάσεις της και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για:

(α) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 2/10 Κοινοπραξία: M.M.C Management Center Ltd και EditC Ltd, για το Τμήμα Α για το συνολικό ποσό των €207.592,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(β) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 2/10 Κοινοπραξία: M.M.C Management Center Ltd και EditC Ltd, για το Τμήμα Β για το συνολικό ποσό των €278.208,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(γ) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 2/10 Κοινοπραξία: M.M.C Management Center Ltd και EditC Ltd, για το Τμήμα Γ για το συνολικό ποσό των €111.132,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(δ) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 6/10 Κοινοπραξία: AQS Cyprus Ltd, Advanced Quality Services Ltd, για το Τμήμα Δ για το συνολικό ποσό των €162.540,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

(ε) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα με α/α 6/10 Κοινοπραξία: AQS Cyprus Ltd, Advanced Quality Services Ltd, για το Τμήμα Ε για το συνολικό ποσό των €203.280,00, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας
 

(Αρ. Απόφασης: 82/2023)