687η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (13/2021) 20 Ιουλίου 2021
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2021

687η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (13/2021) 20 Ιουλίου 2021  

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση νέων αναγκών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ (Αρ. 5/2021)

 

Με βάση τις πρόνοιες του Πλαισίου Λειτουργίας των Αρμοδίων Οργάνων της ΑνΑΔ οι οποίες ορίζουν ότι η απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύμφωνη γνώμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε το Πρακτικό του Αρμοδίου Οργάνου, συμφώνησε με τις αποφάσεις του και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα που αναφέρεται στο πρακτικό της εν λόγω συνεδρίας. (Αρ. Απόφασης:  71/2021)