716η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (23/2022) 18 Οκτωβρίου 2022
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2022

716η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (23/2022) 18 Οκτωβρίου 2022  

Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αριθμός Διαγωνισμού 4/2022

Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αριθμός Διαγωνισμού 4/2022

Με βάση τις πρόνοιες του Πλαισίου Λειτουργίας των Αρμοδίων Οργάνων της ΑνΑΔ οι οποίες ορίζουν ότι για Συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία (χωρίς Φ.Π.Α.) τις 214.001 και άνω (το εν λόγω όριο δύναται να αναθεωρείται μέσω της διαδικασίας που προβλέπει ο Νόμος) Αρμόδιο Όργανο για ανάθεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ), συμφώνησε με τις αποφάσεις της και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με τους Προσφέροντες που αναφέρονται στο πρακτικό της εν λόγω συνεδρίας. (Αρ. Απόφασης: 149/2022)