622η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14/2017) 27 Σεπτεμβρίου 2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2017

622η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14/2017) 27 Σεπτεμβρίου 2017  

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον Τομέα των Πωλήσεων – Αριθμός Διαγωνισμού 24/2016

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε το Πρακτικό του Αρμοδίου Οργάνου, αποφάσισε  ότι συμφωνεί με τις  αποφάσεις του  και εξουσιοδότησε  το Αρμόδιο Όργανο όπως προχωρήσει στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων που ικανοποιούν τις σχετικές πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού, και ολοκληρώσει την αξιολόγηση. (Αρ. Απόφασης: 60/2017)