Διαχείριση του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου στην ψηφιακή πύλη «Ερμής» για τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαχείριση του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου στην ψηφιακή πύλη «Ερμής» για τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της για την παροχή, όσο το δυνατόν, καλύτερης πληροφόρησης και ενημέρωσης στις επιχειρήσεις, αναφορικά με την ορθή διαχείριση των αιτημάτων τους μέσω του συστήματος Ερμής, επισημαίνει τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου.

Μετά την έγκριση του προγράμματος κατάρτισης και τη δημιουργία ηλεκτρονικής λίστας συμμετεχόντων από τον εργοδότη, πρέπει να γίνουν οι πιο κάτω ενέργειες:
 

 • Το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο προωθείται αυτόματα από το σύστημα Ερμής στο «καλάθι» του εκπαιδευτή στην ενότητα «Διαχείριση αιτήσεων», στην υποενότητα «Πλάνο κατάρτισης/Παρουσιολόγιο», την ημέρα της κάθε συνάντησης.

 • Μέσω του κομβίου «είσοδος» ο εκπαιδευτής καταχωρίζει τον κωδικό πρόσβασης του και αυτόματα ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα κομβία εισόδου για τους συμμετέχοντες.

 • Οι συμμετέχοντες μέχρι την ώρα έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα κατάρτισης, πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα Ερμής ο καθένας ξεχωριστά, καταχωρώντας τον κωδικό πρόσβασης τους για να δηλώσουν την παρουσία τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.

 • Στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, το παρουσιολόγιο προωθείται ξεχωριστά στον κάθε καταρτιζόμενο στην ενότητα «Διαχείριση αιτήσεων», στην υποενότητα «Πλάνο κατάρτισης/Παρουσιολόγιο» την ημέρα της κάθε συνάντησης και η είσοδος του κάθε συμμετέχοντα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, για το μέρος της κατάρτισης που γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης.

 • Μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, μέσω του συστήματος Ερμής, οι συμμετέχοντες δηλώνουν στο παρουσιολόγιο τον τερματισμό της παρουσίας τους επιλέγοντας το κομβίο «έξοδος».

 • Ακολούθως ο εκπαιδευτής επιλέγει το κομβίο «έξοδος» και στη συνέχεια την ενέργεια «ολοκλήρωση» για να δηλώσει την ολοκλήρωση της κατάρτισης.  Μετά την ολοκλήρωση, το παρουσιολόγιο δεν επιδέχεται οποιεσδήποτε αλλαγές.

Επισημαίνεται ότι μετά την έναρξη λειτουργίας των πιο πάνω Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής» δεν είναι αποδεκτή η υποβολή παρουσιολογίου σε έντυπη μορφή.Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή καθυστερήσεων και λαθών, η ΑνΑΔ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να μελετήσουν τους σχετικούς Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών και να ακολουθούν τις οδηγίες στο σύστημα Ερμής.

 

1 Αυγούστου 2022