Εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι, σε συνέχεια σχετικού αιτήματός της, το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 26 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 μέχρι 2023 (στο εξής «Νόμος»), εξέδωσε το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2023, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 5827 και ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2023 (στο εξής «Διάταγμα»).

Με το Διάταγμα, ο Πίνακας Α’ του Έβδομου Παραρτήματος του Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στις εξαιρούμενες συναλλαγές για σκοπούς Φ.Π.Α. της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, επανακατάρτισης, καθώς και των στενά συνδεόμενων με αυτές παροχών υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών, που παρέχονται από «πιστοποιημένους συντελεστές παροχής κατάρτισης περιλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

 

13 Οκτωβρίου 2023