Διαγωνισμός για την εκτύπωση Ειδών Αλληλογραφίας και άλλων εντύπων – Αρ. Διαγωνισμού 7/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εκτύπωση Ειδών Αλληλογραφίας και άλλων εντύπων – Αρ. Διαγωνισμού 7/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • Imprinta printers and publishers Ltd
  • R.P.M. Lithographica Ltd
  • Kailas printers and lithographers Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

R.P.M. Lithographica Ltd  για το ποσό των €9.483

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

30 Ιουνίου 2015