Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) - Αρ. Διαγωνισμού 28/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) - Αρ. Διαγωνισμού 28/2017  

Προσφέροντες

KPMG Ltd

Deloitte Ltd

Odyssey Consultants

 

Επιτυχών Προσφέρων

Deloitte Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€14.665 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

20 Φεβρουαρίου 2018