Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις ΑνΑΔ
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις ΑνΑΔ

Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις ΑνΑΔ  

Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η ενημέρωση των συνεργατών της ΑνΑΔ και 

image
Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η ενημέρωση των συνεργατών της ΑνΑΔ και του κοινού γενικότερα για τη σημασία και τα οφέλη της κατάρτισης αλλά και για την αποστολή και τις υπηρεσίες του οργανισμού, παράλληλα με τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν καθοριστικές ενέργειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων που συνεχώς δημιουργούνται για την ΑνΑΔ.

 

Πληροφόρηση, Ενημέρωση, Δημόσιες Σχέσεις ΑνΑΔ:

Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων, των συνεργατών της και του κοινού γενικότερα για το ρόλο και την αποστολή της, η ΑνΑΔ προωθεί σειρά ενεργειών κυριότερες των οποίων είναι:

 • Εφαρμογή Επικοινωνιακής Στρατηγικής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και στο πλαίσιο του περιεχομένου του εγγράφου της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΑνΑΔ.
 • Εφαρμογή εταιρικής εκστρατείας, η οποία εκπέμπει μηνύματα για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του οργανισμού.
 • Αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
 • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια.
 • Χορηγία αξιόλογων εκδηλώσεων οργανωμένων φορέων/συνδέσμων/οργανισμών.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων τους για τη σημασία και τα οφέλη της κατάρτισης, τις ευκαιρίες κατάρτισης που υπάρχουν καθώς και ενθάρρυνση για μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.
 • Ανάληψη εκστρατειών διαφώτισης και προσέλκυσης νέων για αρχική κατάρτιση.
 • Προβολή και ενημέρωση για ειδικά σχέδια/δραστηριότητες.
 • Προβολή και ενημέρωση για τις έρευνες και μελέτες που διεξάγει η ΑνΑΔ μέσα από έκδοση ενημερωτικών εντύπων, δημοσιογραφικές διασκέψεις, δημοσίευση ειδικών άρθρων/παρουσιάσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και συγκεντρώσεις ενδιαφερομένων/εμπλεκομένων φορέων.
 • Τακτικές συναντήσεις της ΑνΑΔ με τα ιδρύματα και οργανισμούς κατάρτισης που σκοπό έχουν την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για βελτίωση της συνεργασίας και της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.
 • Συνεργασία της ΑνΑΔ και άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών με πρωταγωνιστικό ρόλο στο εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Γραφείο Προγραμματισμού. Ειδική επικέντρωση προσδίδεται στην παραπέρα ενίσχυση της συνεργασίας της ΑνΑΔ με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης σε όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλόμορφης αξιοποίησης εκατέρωθεν του διεξαγόμενου ερευνητικού και μελετητικού έργου.
 • Συνεργασία της ΑνΑΔ με διάφορους φορείς, όπως οι Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσα από τη διοργάνωση ειδικών συναντήσεων.
   

Διεθνείς Σχέσεις ΑνΑΔ:

Η ΑνΑΔ επιδιώκει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα στα θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Σημειώνεται ιδιαίτερα η εκπροσώπηση της Αρχής σε συνεδρίες και συναντήσεις επιτροπών, δικτύων και άλλων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα των αρμοδιοτήτων της. Σε πολλές περιπτώσεις η εκπροσώπηση της ΑνΑΔ αποτελεί και την επίσημη εκπροσώπηση της Κύπρου, όπως στο DGVT Group (Ομάδα Γενικών Διευθυντών οργανισμών υπεύθυνων για την επαγγελματική κατάρτιση), στο οποίο ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ είναι ένας από τους δύο επίσημους εκπρόσωπους της Κύπρου.

Οι συνεργασίες έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και άντληση νέων σε θέματα όπως προβλέψεις αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης και αξιολόγηση επιδράσεων των δραστηριοτήτων κατάρτισης.

 

Χάρτης των Δικαιωμάτων του Πολίτη

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης, όλες οι υπηρεσίες της ΑνΑΔ που μπορούν να αξιοποιηθούν από το κοινό, έχουν κωδικοποιηθεί σε ένα ενιαίο έγγραφο με τίτλο “Χάρτης των Δικαιωμάτων του Πολίτη”.