Διάρθρωση
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Διάρθρωση

Διάρθρωση  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων κατάρτισης
 • Έλεγχοι εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης
 • Τάσεις και προβλέψεις αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης
 • Αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ
 • Ανάλυση συστημάτων και υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Ειδικές εκθέσεις για την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Διοίκηση προσωπικού
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Δημόσιες σχέσεις/Δημοσιότητα
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Νομικά θέματα
 • Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διοικητική υποστήριξη
 • Αρχείο
 • Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Προδιαγραφές κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης
 • Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση κατάρτισης
 • Ενίσχυση υποδομής κατάρτισης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις
 • Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
 • Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Οικονομικά και λογιστικά θέματα
 • Τήρηση λογιστικού συστήματος
 • Κοστολογήσεις, ταμειακή κίνηση, επενδύσεις
 • Εισπράξεις και πληρωμές
 • Ετήσιος προϋπολογισμός
 • Χρηματοοικονομικός έλεγχος
 • Λογιστικές αναλύσεις και οικονομικές καταστάσεις

 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής είτε με διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης, είτε με αγορά υπηρεσιών.
 • Τήρησης Ολοκληρωμένων και Ορθών Βάσεων Δεδομένων
 • Λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας των ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριών
 • Υποστήριξη προσωπικού σε θέματα πληροφορικής
 • Εξέταση και αξιολόγηση θεμάτων ασφάλειας
 • Αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Εσωτερικός έλεγχος υπηρεσιών και λογαριασμών
 • Ελεγκτικές εργασίες και έλεγχοι απόδοσης αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση λογιστικών και διοικητικών εργασιών
 • Εξέταση και αξιολόγηση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών