Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  

 

Σκοπός του ΣΕΠ

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ΣΕΠ απευθύνεται σε εργαζομένους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Μέσω της επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργοδοτουμένων. Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργοδοτουμένων τους, επιτυγχάνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων

Ο προσδιορισμός και η τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υποψηφίων, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησής τους, γίνεται από εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ). Τα ΚΑΕΠ, που αναλαμβάνουν επίσης τη διοργάνωση της αξιολόγησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων, είναι πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και διαθέτουν ή έχουν συνάψει συμφωνία με μια ή περισσότερες πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) με εξειδίκευση σε τομείς αντίστοιχους με τα Επαγγελματικά Πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται για αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων.

Η αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων διεξάγεται από διμελή ομάδα Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων στη βάση Προτύπων των Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) που αναπτύσσονται από την ΑνΑΔ.

Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων γίνεται από την ΑνΑΔ με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων. Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF), που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας επιπρόσθετα την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Τομείς της Οικονομίας στους οποίους έχουν αναπτυχθεί Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων:

Στους πιο πάνω τομείς έχουν αναπτυχθεί Πρότυπα για 72 Επαγγελματικά Προσόντα.

Νέα ΠΕΠ

Η ανάπτυξη των νέων ΠΕΠ ήταν έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή.  Τα ΠΕΠ αναπτύχθηκαν με τη συνεισφορά Τεχνικών Επιτροπών Επαγγελματικών Προσόντων (ΤΕΕΠ) οι οποίες αποτελούνταν από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων. Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ στις Συνεδρίες του στις 21 Ιουνίου 2022 και 15 Νοεμβρίου 2022. Μπορείτε να βρείτε τα νέα ΠΕΠ στους πιο κάτω συνδέσμους:

Η αξιολόγηση για πιστοποίηση υποψηφίων στη βάση των νέων ΠΕΠ αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2023.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων

Στο ΣΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ή έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ΑνΑΔ ή στα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ ΚΑΕΠ για πληροφορίες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην ΑνΑΔ μέσω των ΚΑΕΠ. Η έγκριση της συμμετοχής ενδιαφερομένων στη διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί ευθύνη της ΑνΑΔ και γίνεται με βάση καθορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Σχετικά Έγγραφα