Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης  

Έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η ΑνΑΔ έθεσε σε λειτουργία το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης. Οι συντελεστές παροχής κατάρτισης είναι οι ακόλουθοι:

  • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
  • Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)
  • Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ΚΕΚ και ΔΕΚ περιγράφονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών.

Η αξιολόγηση των φορέων που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν ως ΚΕΚ και ως ΔΕΚ γίνεται από την ΑνΑΔ, σε συνεργασία με εγκεκριμένους από την ΑνΑΔ αξιολογητές. Η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν την έγκριση Αξιολογητών ΚΕΚ και ΔΕΚ περιγράφονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών.

Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των ΕΕΚ γίνεται μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) με βάση το πρότυπο του επαγγελματικού προσόντος του ΕΕΚ.

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να έχουν δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης. Ωστόσο το Σύστημα είναι ανοικτό σε εθελοντική βάση και για εκείνους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει της δια βίου μάθησης.

Μόνο πιστοποιημένα ΚΕΚ  έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που οργανώνουν και εφαρμόζουν μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό τους.

Μόνο σε πιστοποιημένες ΔΕΚ υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής δραστηριοτήτων κατάρτισης σε συνεργασία με την ΑνΑΔ, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό τους, εντός των εγκαταστάσεών τους.

Μόνο πιστοποιημένοι ΕΕΚ  έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως Εκπαιδευτές σε δραστηριότητες κατάρτισης της ΑνΑΔ, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Αιτήματα για την παραχώρηση εξαίρεσης από την υποχρέωση πιστοποίησης ΕΕΚ εξετάζονται με βάση τον σχετικό Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών.

Έντυπα καταγραφής αναγκαίου εξοπλισμού εργαστηρίων κατά τομέα εξειδίκευσης ΔΕΚ:

Σχετικά Έγγραφα