Μελέτες
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Μελέτες

Μελέτες  

Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και

Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους.

Βασικό εργαλείο και καθοριστικής σημασίας δραστηριότητα για εκπλήρωση της αποστολής της ΑνΑΔ αποτελεί η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η ανάληψη συναφών αναπτυξιακών δράσεων σε στρατηγικής σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης στην Κυπριακή οικονομία, τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης σε τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στον απολογισμό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ. Σταθερή επιδίωξη είναι και παραμένει η προώθηση των βέλτιστων διεθνών αρχών, μεθόδων και πρακτικών διεξαγωγής ερευνών και μελετών προκειμένου να διασφαλίζετα η ποιοτική επάρκεια του παραγόμενου ερευνητικού έργου. Οι διάφορες πτυχές της θεματολογίας των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις πολιτικής που λαμβάνονται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ. Οι έρευνες και μελέτες ταξινομούνται στους ακόλουθους τέσσερις θεματικούς τομείς:

  •     Τάσεις και Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης
  •     Μελέτες Αξιολόγησης των επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία
  •     Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
  •     Εξειδικευμένες Μελέτες για το Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Θεματικοί Τομείς