Πλαίσιο Πολιτικής και Διαδικασιών για Χειρισμό των Αποτελεσμάτων των Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Πλαίσιο Πολιτικής και Διαδικασιών για Χειρισμό των Αποτελεσμάτων των Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης

Πλαίσιο Πολιτικής και Διαδικασιών για Χειρισμό των Αποτελεσμάτων των Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της για διασφάλιση της ποιότητας κατά την υλοποίηση των

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της για διασφάλιση της ποιότητας κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης που εγκρίνει, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.  Μεταξύ των μέτρων αυτών, περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης μέσω επιτόπιων επισκέψεων ή εξ αποστάσεως.

 

Σκοπός του «Πλαισίου Πολιτικής και Διαδικασιών για Χειρισμό των Αποτελεσμάτων των Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης» (στο εξής «Πλαίσιο»), είναι ο καθορισμός της πολιτικής, των διαδικασιών και των μέτρων που επιβάλλονται από την ΑνΑΔ για τις περιπτώσεις όπου, μέσα από τους διενεργούμενους ελέγχους, εντοπίζονται αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του κάθε Σχεδίου και τα κατά καιρούς Συμπληρώματά του.

 

Ενόψει της έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από την 26η Μαρτίου 2020 καθώς και της ανάγκης προσθήκης/διαφοροποίησης ορισμένων περιπτώσεων ουσιωδών και μη ουσιωδών αποκλίσεων, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του Πλαισίου.

 

Το  αναθεωρημένο Πλαίσιο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ με ισχύ από την 6η Ιουλίου 2020.

Σχετικά Έγγραφα