Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία  

Σκοπός

Η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, σε γαλάζιες δεξιότητες οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Βασικές Πρόνοιες

  • Το Έργο στοχεύει στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση των  υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολουμένων που βρίσκονται σε επαγγέλματα ή τομείς της γαλάζιας οικονομίας, ή ανέργων που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα ή τομείς της γαλάζιας οικονομίας, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
  • Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Έργο είναι φυσικά πρόσωπα, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ικανοποιεί ατομικές ανάγκες κατάρτισης.
  • Τα ΚΕΚ τα οποία υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης, επιλέγονται μέσω διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑνΑΔ «Ερμής».
  • Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα Ερμής.

Οικονομική Κάλυψη

Καλύπτονται όλα τα έξοδα των προγραμμάτων και οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα δωρεάν.  Επίσης, καταβάλλονται επιδόματα σε άνεργους καταρτιζομένους για τη συμμετοχή τους σε καθορισμένα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν αποκλειστικά άνεργοι.

Συνεργασία

Για ενημέρωση των ΚΕΚ και των καταρτιζομένων, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών όπου περιγράφεται αναλυτικά η πολιτική, οι διαδικασίες, καθώς και τα  κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης σε κάθε στάδιο υλοποίησης του Έργου.

Σχετικά Έγγραφα