Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό  

Από την 1η Ιουνίου 2022, γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης, μόνο μέσω του συστήματος Ερμής.

 

Σκοπός

Η μεταφορά από το εξωτερικό και η διάχυση στην Κύπρο εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω της συμμετοχής εργοδοτουμένων των επιχειρήσεων/οργανισμών σε Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό.

Βασικές Πρόνοιες

  • Το Σχέδιο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό αριθ. 2023/1315 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023.
  • Καλύπτονται ανάγκες κατάρτισης των εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/ οργανισμών που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν με προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο. 
  • Ο προτεινόμενος για κατάρτιση εργοδοτείται στην επιχείρηση/οργανισμό και διαθέτει την απαιτούμενη μόρφωση και εμπειρία για αποτελεσματική συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
  • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην ΑνΑΔ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος.


Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών που επωμίζεται για τη συμμετοχή του εργοδοτούμενού του στο πρόγραμμα.

Θεματολόγιο

Η ΑνΑΔ εκδίδει Θεματολόγιο ανά διετία με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των επιχειρήσεων/οργανισμών αναφορικά με τους θεματικούς τομείς με βάση τους οποίους μπορούν να επιλέξουν προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό.

Συνεργασία

Για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που θα ήθελε να συνεργαστεί με την ΑνΑΔ για συμμετοχή στο Σχέδιο Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στο Εξωτερικό, υπάρχει αρμόδιος Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης για παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.  Με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, για υποβολή αίτησης, για εξέταση και έγκριση επιχορήγησης συγκεκριμένου προγράμματος, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες, καθώς και τα κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου.

Σχετικά Έγγραφα