Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών  

Σκοπός

Συμμετοχή συνδικαλιστικών στελεχών σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

 

Βασικές Πρόνοιες

  • Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι όλα τα Σωματεία, Συντεχνίες, Οργανώσεις όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΣΟΕ) με εξαίρεση τα ΚΣΚ που εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για ΣΟΕ των κυβερνητικών υπαλλήλων, καθώς και των αυτοτελώς εργαζομένων.
  • Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των πιο πάνω Σωμάτων των ΣΟΕ με τα ΚΣΚ.
  • Μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση, από το ΚΣΚ.

 

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται επιχορήγηση στο ΚΣΚ έναντι των δαπανών που έχει επωμιστεί για την οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος. Το ύψος της επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν με επιτυχία το πρόγραμμα (που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου), το ωριαίο ποσό επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα και την διάρκειά του.

 

Συνεργασία

Για κάθε ΚΣΚ το οποίο συνεργάζεται με την ΑνΑΔ για εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών, υπάρχει αρμόδιος Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης για παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για υποβολή αίτησης για εξέταση και έγκρισης επιχορήγησης συγκεκριμένου προγράμματος, έχει ετοιμασθεί ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τις πρόνοιες λειτουργίας των Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Κέντρο Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ), μετά την έγκριση των προδιαγραφών του (Στάδιο 1), θα πρέπει να τοποθετεί στα ενημερωτικά/διαφημιστικά έντυπα που εκδίδει ή και σε ανακοινώσεις/διαφημίσεις για εύρεση υποψηφίων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο, το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό αναλόγως της γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται (ελληνικά, αγγλικά), του αριθμού των προδιαγραφών (ενικός ή πληθυντικός) και αν το μέσο προβολής είναι έγχρωμο ή μαυρόασπρο. Επίσης σε περίπτωση που το μέσο προβολής περιλαμβάνει και προδιαγραφές προγραμμάτων που δεν επιχορηγεί η ΑνΑΔ θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη «έκδοση» λογότυπου και λεκτικού με αστεράκι.

Το ΚΣΚ, μετά την έγκριση των εφαρμογών προγραμμάτων του (Στάδιο 2), θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω αλλά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό που αφορά το δεύτερο Στάδιο.

Το λογότυπο της ΑνΑΔ και το εν λόγω συνοδευτικό λεκτικό πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος, στην 1η σελίδα (μέγεθος 1/10 του συνολικού ύψους της πρώτης σελίδας/εξωφύλλου) των ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, καθώς και των ανακοινώσεων/διαφημίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο.

Οι διάφορες «εκδόσεις» με το λογότυπο της ΑνΑΔ και το συνοδευτικό λεκτικό για χρήση φαίνονται πιο κάτω.

Σχετικά Έγγραφα