Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Mη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 • ΑΝΕΡΓΟΣ
 • Sport
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 • Not Featured
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Mη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα  

Σκοπός

Παροχή δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας σε άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ). Παράλληλα, παροχή δυνατότητας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας (στο εξής «προγράμματα κατάρτισης») διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων) με δυνατότητα επέκτασης για πρόσθετους τέσσερις μήνες (16 εβδομάδες).

Βασικές Πρόνοιες

 • Στο Σχέδιο συμμετέχουν άνεργοι που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  κατά την περίοδο ανοιχτής πρόσκλησης ή είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Σχέδιο στη βάση καταλόγων εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι αποστέλλονται από το ΥΕΚΑ.
 • Στο Σχέδιο συμμετέχουν υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
 • Το Σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης και περιορισμό της ανεργίας μέσα από τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων, την παροχή ευκαιριών σε ανέργους να ενταχθούν/επανενταχθούν στην απασχόληση με την αναβάθμιση των υφιστάμενων ή την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση των οργανισμών/υπηρεσιών να προσφέρουν κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης σε ανέργους.
 • Η διαδικασία συνταιριάσματος των επιλεγμένων ανέργων με τις προσφερόμενες θέσεις/ευκαιρίες κατάρτισης των υπηρεσιών/οργανισμών γίνεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΑνΑΔ.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καταβάλλεται στους συμμετέχοντες επίδομα κατάρτισης και επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων.
 • Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας των συμμετεχόντων.

Οικονομική Κάλυψη

Στους ανέργους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταβάλλεται κάθε μήνα επίδομα κατάρτισης το οποίο ανέρχεται στα €25 την ημέρα ή €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα, καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων ύψους €8 την ημέρα, δηλαδή €40 την εβδομάδα.  Στην περίπτωση των ανέργων που τοποθετήθηκαν σε άλλη επαρχία από την επαρχία διαμονής τους, το επίδομα αυτό αυξάνεται στα €12 την ημέρα, δηλαδή €60 την εβδομάδα. Τέλος, η ΑνΑΔ καταβάλλει τις εισφορές στo Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Συνεργασία

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ξεκίνησε από 1η Φεβρουαρίου 2021 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με νέες τοποθετήσεις ανέργων σε δικαιούχους οργανισμούς/υπηρεσίες με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου. Η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες, κριτήρια/προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων και των εμπλεκόμενων οργανισμών/υπηρεσιών.

Σχετικά Έγγραφα