Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΑΝΕΡΓΟΣ
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Σκοπός

Σκοπός του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στο εξής «Σχέδιο») είναι η βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωση και κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα η ομαλή ένταξη των νέων αποφοίτων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας.  Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις εργασίας, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα διάρκειας έξι μηνών σε αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 ετών.


Βασικές Πρόνοιες

 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και είναι κάτοχοι, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.

 • Υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια έξι μήνες.

 • Υποβάλλεται αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο (στο εξής «αίτηση») για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του απόφοιτου.

 • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ, σε διάστημα δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία εργοδότησης του αποφοίτου.

 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, ο απόφοιτος πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών.

 • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ μηνών. Διευκρινίζεται ότι, η εργασιακή πείρα οκτώ μηνών αναφέρεται σε πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου του.  Επίσης, η πρακτική άσκηση που απαιτείται για εγγραφή του σε μητρώο επαγγελματικού συνδέσμου ή σε μητρώο που τυχόν τηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του, δεν λαμβάνεται υπόψη ως προηγούμενη πείρα.

 • Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του απόφοιτου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 2023/2831 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).


Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών

 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

 • Ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού.

 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο απόφοιτος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.

 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του απόφοιτου σε στενή συνεργασία και  με την καθοδήγηση της ΑνΑΔ.


Οφέλη Αποφοίτων

 • Διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.

 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας για την απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και επαγγελματικών εμπειριών.

 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών της ΑνΑΔ για αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.


Οικονομική κάλυψη

 • Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος με ανώτατο ποσό επιχορήγησης €1.460 μηνιαία.


Κατώτατο όριο μισθού αποφοίτου

Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €1.160 μηνιαία.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy ή να ανατρέχουν στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου, που βρίσκεται πιο κάτω.

 

Σχετικά Έγγραφα