Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
  • ΑΝΕΡΓΟΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων  

Σκοπός

Παροχή αρχικής ή/και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε ανέργους, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική ένταξη ή επανένταξή τους στην απασχόληση και για να μπορέσουν να απασχοληθούν σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Βασικές Πρόνοιες

  • Οργανώνονται προγράμματα σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
  • Στο Σχέδιο συμμετέχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς.
  • Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, για διεύρυνση των προοπτικών για ένταξη/επανένταξη και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση, καθώς και για ικανοποίηση των προσδοκιών τους για μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • Τα προγράμματα που επιχορηγεί η ΑνΑΔ μέσω του Σχεδίου καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σε διάφορα επαγγέλματα/ειδικότητες, σε όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων/οργανισμών.
  • Στο Σχέδιο έχουν εμπλοκή και επιχειρήσεις/οργανισμοί για την παροχή εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής κατάρτισης στους καταρτιζομένους σε προγράμματα όπου υπάρχει και ενδοεπιχειρησιακό μέρος για να δίδεται η δυνατότητα μεταφοράς της θεωρίας σε πράξη μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οικονομική Κάλυψη

Καλύπτονται όλα τα έξοδα των προγραμμάτων. Επίσης καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης σε μηνιαία βάση.

Συνεργασία

Για ενημέρωση όλων των ΚΕΚ και των καταρτιζομένων, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες, κριτήρια/προϋποθέσεις τόσο των συμβαλλόμενων ΚΕΚ και των επιχειρήσεων/οργανισμών σε προγράμματα με ενδοεπιχειρησιακό μέρος όσο και των υποψηφίων για συμμετοχή.

 

Σχετικά Έγγραφα