Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη
 • Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών
 • ΑΝΕΡΓΟΣ
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη  

Σκοπός

Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ.

 

Βασικές Πρόνοιες

 • Το Σχέδιο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό αριθ. 2023/1315 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023.

 • Επιχορηγείται η συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ προγράμματα.

 • Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των επιχειρήσεων/οργανισμών με τα ΚΕΚ.

 • Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα συμπληρώνεται αίτηση για συμμετοχή και επιχορήγηση η οποία υποβάλλεται στην ΑνΑΔ μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, μέσω του ΚΕΚ.

 • Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν και εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης άνεργοι, για κάλυψη κενών θέσεων, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη, εργοδοτούμενοι του οποίου παρακολούθησαν με επιτυχία πρόγραμμα που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου, για κάλυψη μέρους του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων στο πρόγραμμα. Το χορήγημα καταβάλλεται στον οργανωτή του προγράμματος μετά από σχετική εξουσιοδότηση της επιχείρησης.

Επίσης, καταβάλλεται στο ΚΕΚ που εφάρμοσε το πρόγραμμα, επιχορήγηση για την κατάρτιση ανέργων.

 

Θεματολόγιο

Η ΑνΑΔ εκδίδει Θεματολόγιο ανά διετία με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των ΚΕΚ αναφορικά με τους θεματικούς τομείς προγραμμάτων που μπορούν να υποβάλουν στην ΑνΑΔ για έγκριση και επιχορήγηση της εφαρμογής τους. 

 

Συνεργασία

Για κάθε ΚΕΚ που συνεργάζεται με την ΑνΑΔ για εφαρμογή Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης υπάρχει αρμόδιος Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης για παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για ενημέρωση όλων των ΚΕΚ, των εργοδοτών και των καταρτιζομένων, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες, καθώς και τα κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), μετά την έγκριση των προδιαγραφών του (Στάδιο 1), θα πρέπει να τοποθετεί στα ενημερωτικά/διαφημιστικά έντυπα που εκδίδει ή και σε ανακοινώσεις/διαφημίσεις για εύρεση υποψηφίων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο, το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό αναλόγως της γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται (ελληνικά, αγγλικά), του αριθμού των προδιαγραφών (ενικός ή πληθυντικός) και αν το μέσο προβολής είναι έγχρωμο ή μαυρόασπρο. Επίσης σε περίπτωση που το μέσο προβολής περιλαμβάνει και προδιαγραφές προγραμμάτων που δεν επιχορηγεί η ΑνΑΔ θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη «έκδοση» λογότυπου και λεκτικού με αστεράκι.

Το ΚΕΚ, μετά την έγκριση των εφαρμογών προγραμμάτων του (Στάδιο 2), θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω αλλά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό που αφορά το δεύτερο Στάδιο. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το πρόγραμμα προσφέρεται για συμμετοχή ανέργων το συνοδευτικό λεκτικό διαφοροποιείται.

Το λογότυπο της ΑνΑΔ και το εν λόγω συνοδευτικό λεκτικό πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος, στην 1η σελίδα (μέγεθος 1/10 του συνολικού ύψους της πρώτης σελίδας/εξωφύλλου) των ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, καθώς και των ανακοινώσεων/διαφημίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο.

Οι διάφορες «εκδόσεις» με το λογότυπο της ΑνΑΔ και το συνοδευτικό λεκτικό για χρήση φαίνονται πιο κάτω.

Σχετικά Έγγραφα